Urząd Miasta
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
TEL. (32) 220 - 01 - 80
FAX. (32) 220 - 43 - 59
AKTUALNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE MOŻLIWE ZAGROŻENIA SYGNAŁY ALARMOWE BEZPIECZEŃSTWO PRAWO


GDZIE UZYSKAĆ POMOCPOZOSTAŁE SŁUŻBYPODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MCZK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESIEDZIBA MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Pułaskiego 2
41 - 100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 220 - 01 - 80 (tel. całodobowy - 7 dni w tygodniu)
fax. (32) 220 - 43 - 59
e-mail: mczk@um.siemianowice.pl


ZADANIA MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz centrami zarządzania kryzysowego miast sąsiednich;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez MCZK;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 8. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz udział w planowaniu zapobiegania tym zagrożeniom na obszarze miasta;
 9. opracowywanie programów i planów w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie i aktualizacja procedur postępowania;
 10. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego i ochrony infrastruktury krytycznej;
 11. realizowanie strategii wojewódzkiej zgodnie z przyjętymi zadaniami reagowania kryzysowego i planami ratowniczymi;
 12. prowadzenie działań organów i sił OC miasta podczas prowadzenia akcji ratunkowych w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i klęsk żywiołowych;
 13. współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w realizacji zadań na rzecz ochrony ludności;
 14. sporządzanie rocznych ocen na temat stanu bezpieczeństwa w mieście;
 15. zorganizowanie i utrzymywanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 16. współudział w akcjach o charakterze społecznym organizaowanych na terenie miasta;
 17. przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń.

DO ZADAŃ MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NALEŻY PONADTO:

 1. zbieranie informacji i składanie codziennych raportów Prezydentowi Miasta oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o :
  1. stanie porządku publicznego,
  2. sytuacji pożarowej,
  3. sytuacji w sieciach gazowych,
  4. sytuacji w sieciach ciepłowniczych,
  5. sytuacji w sieciach wodno - kanalizacyjnych,
  6. sytuacji w sieciach telekomunikacyjnych,
  7. sytuacji w energetyce,
  8. sytuacji w służbie zdrowia,
  9. sytuacji w zasobach komunalnych.
 2. utrzymywanie stałej łączności radiowej z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 3. koordynowanie prac związanych z "Akcją Zima"oraz utrzymaniem czystości w mieście i osiedlach;
 4. przekazywanie uzyskanych informacji o awariach, niedociągnięciach i nieprzewidywalnych wydarzeniach odpowiednim służbom ratowniczym i komunalnym;
 5. przyjmowanie meldunków o sposobie realizacji przekazanych do rozpoznania i wykonania spraw wymagających interwencji oraz ich ewidencjonowanie;
 6. powiadamianie Prezydenta Miasta o szczególnie niebezpiecznych zdarzeniach i wykonywanie jego poleceń w zakresie alarmowania kierowniczej kadry Urzędu Miasta i ludności;
 7. powiadamianie w trybie alarmowym wskazanych przez Prezydenta Miasta pracowników Urzędu Miasta o konieczności stawienia się w miejscu pracy;
 8. gromadzenie, przetwarzanie oraz aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz MCZK;
 9. w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub wyższych stanów gotowości obronnej rozwijanie centrum dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.